Dynamic Ink 8oz
Kuro Sumi Outliner 6oz
Allegory Blak 8oz
Fusion Ink
inxx
Inxx

Black 
White
Outline
 Greywash